Một lần kia, đệ tử than vãn với thầy mình :
“Thầy  thường kể chuyện cho con nghe, nhưng chẳng bao giờ thầy tiết lộ ý nghĩa của câu chuyện cho con cả”.
Vị sư trả lời:
“Ngươi có lấy làm thích nếu có ai cho ngươi một trái táo mà trước đó họ đã nhai bấy sẵn rồi không?”
Không ai có thể thay bạn tìm ra ý nghĩa đời bạn,
Ngay cả những vị thầy của bạn.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Logged in as . Log out »